Home >> Disclaimer

Disclaimer

1. Aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden
Door het bezoeken van de website JOBCRED, het bekijken, openen of anderszins gebruiken van één van de diensten of informatie gecreëerd, verzameld, opgesteld of ingediend bij JOBCRED, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden.

Als u niet gebonden willen zijn aan onze Algemene Voorwaarden is uw enige optie JobCred niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik maken van de diensten van JOBCRED. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormt tussen u en JOBCRED en dat uw gebruik van JOBCRED de aanvaarding hiervan zal aangeven.

 

2. Levering van Diensten
U gaat ermee akkoord en erkent dat JOBCRED recht heeft haar diensten naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, aan te passen, te verbeteren of te beëindigen zelfs als dit kan resulteren in dat u verhinderd bent toegang te krijgen tot alle informatie daarin.Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat JOBCRED het recht heeft om diensten aan u te leveren via dochterondernemingen of aangesloten entiteiten.

 

3. Eigendomsrechten
U erkent en aanvaardt dat JOBCRED eigendomsgegevens en vertrouwelijke informatie kan bevatten, inclusief handelsmerken, service-merken en octrooien die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en internationale intellectuele eigendom verdragen.

JOBCRED geeft u toestemming om delen van de inhoud te bekijken en een enkel kopie te maken voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik.Onze content mag niet verkocht, gereproduceerd of verspreid worden zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken van derden, service-merken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle verdere rechten die niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.

 

4. Ingediende Inhoud
Als u inhoud toevoegt aan JOBCRED verleent u gelijktijdig aan JOBCRED een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het publiceren, vertonen, wijzigen, distribueren en syndycate uw inhoud over de hele wereld.U bevestigt en garandeert dat u over de vereiste bevoegdheid beschikt om de licentie heirboven te verlenen aan JOBCRED.


5. Beëindiging van de Overeenkomst
De voorwaarden van deze overeenkomst zullen van toepassing blijven in eeuwigheid totdat deze wordt beëindigd door beide partijen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook. Voorwaarden die van toepassing blijven tot in de eeuwigheid worden niet beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.


6. Aansprakelijkheidsverklaring
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van JOBCRED geheel op eigen risico is en dat onze diensten worden verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". JOBCRED maakt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, vermeldingen of voorstellingen met betrekking tot de werking van de JOBCRED website, informatie, inhoud, materialen of produkten.Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en garanties dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn of dat gebreken in de dienst zal worden gecorrigeerd.


7. Beperking van Aansprakelijkheid
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat JOBCRED en ieder van haar dochterondernemingen of filialen in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of morele schadevergoeding.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot schade wegens verliezen van winst, bedrijfsonderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de dienst, of informatie, of enige permanente of tijdelijke beëindiging van deze dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van het opslaan van enige inhoud of informatie.

De bovenstaande beperking geldt ongeacht of JOBCRED is geadviseerd of zich bewust had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van JOBCRED beperkt tot de meest verstrekkende mate als toegestaan door de wet.


8. Externe Inhoud
JOBCRED kan hyperlinks naar inhoud van derden, reclame of websites bevatten.U erkent en aanvaardt dat JOBCRED niet verantwoordelijk is voor en geen onderschrijving geeft van enige vorm van reclame, produkten of middelen die beschikbaar zijn van dergelijke bronnen of websites.


9. Jurisdictie
U begrijpt en gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land, staat, provincie of op het grondgebied als uitsluitend bepaald door JOBCRED bij het oplossen van eventuele juridische problemen die voortvloeien uit deze overeenkomst of die gerelateerd zijn aan uw gebruik van JOBCRED. Indien de rechtbank die bevoegd is, bepaaldt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, dan zal die bepaling worden geschrapt uit de voorwaarden en zullen de overige Voorwaarden blijven geldig.


10. Volledige Overeenkomst
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovengenoemde voorwaarden de gehele algemene overeenkomst vormen tussen u en JOBCRED. U kan worden onderworpen aan aanvullende bepalingen en voorwaarden bij het gebruik, de aankoop of toegang tot andere diensten, affilitaire diensten of inhoud of materiaal van derden.


11. Wijzigingen in de Voorwaarden
JOBCRED behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving.Wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden geplaatst en uw voortdurende gebruik van JOBCRED na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden betekent dat u overeenkomt gebonden te zijn aan deze gewijzigde voorwaarden.
 

  1 Juni 2011

 

* Door op "MELD AAN" te klikken, geef je te kennen dat je het eens bent met JobCred's gebruikersovereenkomst en privacy beleid.

Meld je nu aan. Krijg een
gratis exemplaar van onze
Expert CV Writing Guide!

Ervaringen van CV Makers

 • "JobCred is veruit het beste online CV hulpmiddel dat ik heb gezien. Ik had mijn nieuwe CV in minder dan een uur klaar ... dus veel makkelijker dan in Word en ik kan het updaten in een paar minuten." Karin, Amsterdam
 • "De CV die ik heb gemaakt was geweldig, maar nog beter is het online profiel. Het is geweldig om recruiters veel meer informatie te kunnen geven dan wat er alleen maar wat in mijn CV staat. Ik kan jullie aan iedereen aanbevelen." Richard, Groningen

Privacy Beleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Bij JobCred willen we uw ervaring met ons veilig en in lijn mer uw verwachtingen maken.U kunt ervan verzekerd zijn dat alle informatie die u ons geeft en waarmee u kunt worden geïdentificeerd, uitsluitend gebruikt wordt door ons in overeenstemming met dit Privacy Beleid.


Op deze site kunt u een gebruikersprofiel aanmaken en CV's genereren. U kunt ook uw informatie doorzoekbaar maken voor recruiters, ons uw commentaar op onze inhoud geven, produkten kopen en u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij hebben deze verklaring opgesteld om onze praktijken te schetsen en om u te helpen in het nemen van weloverwogen beslissingen over de informatie die u met ons deelt op deze site.


Als algemene regel, zal JobCred de persoonlijke information die het verzamelt wanneer u zich aanmeldt voor een van onze services of beschikbare produkten, niet delen met mensen buiten onze bedrijf of de aan haar gelieerde ondernemingen, met uitzondering van wanneer u ons daarvoor de opdracht geeft of om te voldoen aan de wet.
Validu Limited onder de merknaam JobCred (de "Site", "website" of "JobCred") hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy.

 

Dit Privacy Beleid beschrijft ons beleid bij het online verzamelen van gegevens en de praktijken die van toepassing zijn op deze website. Dit Privacy Beleid is alleen van toepassing op gegevens verzameld via de JobCred website en is niet van toepassing op enige andere informatie of website.

 

Door zich te registreren bij JobCred, of door het gebruik van deze site, bevestigt u dat u expliciet, zonder beperking of kwalificatie, de praktijken, het gebruik en de openbaarmaking van informatie, zoals beschreven in dit Privacy Beleid, aanvaardt. Elke keer dat u de website bezoekt of ons met informatie voorziet, accepteert u, door dit te doen, de praktijken zoals op dat moment beschreven in dit Privacy Beleid.


 
Lees dit Privacy Beleid alstublieft zorgvuldig door. Het beïnvloedt uw rechten en verplichtingen onder de wet. Als u het niet eens met de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken via deze website, raden wij u aan geen gebruik van deze website te maken.


 
Persoonlijke gegevens verzamelen

JobCred kan de volgende soorten van persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
 

 • Informatie over uw gebruik van deze website;
 • Informatie die u geeft voor de doeleinden van registratie bij deze website;
 • Informatie over transacties uitgevoerd op deze website;
 • Informatie die u verstrekt om u te abonneren op diensten van deze website;
 • Informatie die u verstrekt met als doel om enige dienst beschreven op de website te gebruiken, en
 • Alle andere informatie die u stuurt aan JobCred.

 


Persoonlijke gegevens gebruiken

JobCred kan gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om:
 

 • Deze website te administreren;
 • De website voor u te personaliseren;
 • Uw toegang tot en uw gebruik van de diensten van deze website te faciliteren;
 • Met uw toestemming, informatie over u op de website te publiceren;
 • Informatie over u in de website database te publiceren;
 • Indien van toepassing, u producten te sturen die u hebt gekocht;
 • Indien van toepassing, u van diensten te voorzien die u hebt aangeschaft;
 • Indien van toepassing, u verklaringen en facturen te sturen;
 • Indien van toepassing, uw betalingen te innen;
 • U e-mails te sturen wanneer een activiteit heeft plaatsgevonden op uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, nieuwe uitnodigingen van potentiële werkgevers, validatie verzoeken binnenkomend of uitgaand, en veranderingen in uw JobCred score, en
 • Met uw toestemming, u marketing berichten te sturen.

 
Wanneer JobCred uw persoonlijke gegevens deelt met haar agenten of onderaannemers voor deze doeleinden, zal de agent of de onderaannemer in kwestie worden verplicht om de persoonlijke informatie alleen te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacy Beleid.
 
Naast de informatieverschaffing die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden elders hierboven aangegeven, kan uw persoonlijke JobCred information gedeeld worden met anderen voorzoverre dat is vereist door de wet, in verband met een gerechtelijke procedure of aanstaande rechtsgedingen, en om haar wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


 
Het beveiligen van uw gegevens

JobCred zal alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
 
Wij maken gebruik van veilige hosting accounts en andere veiligheidsmaatregelen om onze database en alle voorziene informatie te beveiligen.


 
Grensoverschrijdende doorgifte van gegevens

Informatie die JobCred verzamelt kan worden opgeslagen en verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waar JobCred opereert, om het in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacy Beleid.
 
Daarnaast kan de persoonlijke informatie die u indient voor publicatie op de website, gepubliceerd worden op het internet en beschikbaar komen over de hele wereld. U gaat akkoord met dergelijke grensoverschrijdende doorgifte van persoonlijke informatie.


 
Updaten van dit beleid

JobCred kan dit Privacy Beleid updaten door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe te lezen om ervoor te zorgen dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


 
Gegevensbescherming

U kan ons verzoeken om de details van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren of om rectificatie van persoonlijke gegevens die onjuist of onvolledig zijn, onder de Data Protection Acts 1988 tot 2003.
 
Wilt u een kopie van de informatie die JobCred over u bewaart, mail ons dan via privacy @ jobcred.com. Als u een geregistreerde gebruiker bent, noem dan uw gebruikersnaam en het e-mailadres dat u bij de inschrijving heeft verstrekt. Ter bescherming van uw privacy kunnen wij nadere informatie nodig hebben om uw identiteit te verifiëren.


 
Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. JobCred is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de praktijken van een derde partij.


 
Contact JobCred

Als u vragen hebt over dit Privacy Beleid of JobCred's behandeling van uw persoonlijke gegevens, gelieve te schrijven per e-mail naar: privacy @ jobcred.com
 

 June 1, 2011